Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Архива обавјештењa

01.11.2023.
Обавјештења

Јавни конкурс за пријем приправника

 

На основу члана 31,  62. став 2. и члана 111. став 3. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 3. и 7. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 38/12 и 20/15), члана 3. став 1) и 2) Програма стручног оспособљавања и начина полагања испита приправника у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/09) и Одлуке број 07/2.01/01-614-466/23 од 30. октобра 2023. године Републички педагошки завод Републике Српске  р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

За пријем приправника 

I Републички педагошки завод

  1. Приправник са ВСС – дипломирани професор разредне наставе (240 ЕЦТС бодова) .................1 извршилац 

II Опис послова, категорија - статус радног мјеста

Приправнику са ВСС, под редним бројем 1. утврђује се приправнички статус:

Приправник са високом стручном спремом је лице које након завршеног факултета први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме.   

Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје годину дана. 

III Општи услови за пријем лица у радни однос за радно мјесто под редним бр. 1:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од 18 (осамнаест) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе;
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

IV Посебни услови:

      За приправника под редним бројем 1.

-          VII степен стручне спреме, Филозофски факултет

V Начин и рок подношења пријаве

                Пријава на конкурс се доставља на посебном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичког педагошког завода, а може се преузети и у Републичком педагошком заводу.

 

                Уз пријаву на јавни конкурс, кандидат је обавезан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

  1. личне карте или пасоша и
  2. дипломе о завршеној стручној спреми.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс, а тачност података потврђује потписом.

Пријаве се могу доставити лично, путем поште на адресу: Републички педагошки завод, Милоша Обилића број 39, са назнаком за пријаву на Јавни конкурс или електронском путем на е-маил адресу: pedagoski.zavod@rpz-rs.org. Кандидати који пријаву достављају електронским путем дужни су у року од седам (7) дана од дана достављања пријаве доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаву кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Републички педагошки завод одбацује закључком. 

VI

                Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса позивају се на улазни интервју, који подразумијева појединачни разговор са кандидатима, а о времену и мјесту одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени писаним путем.

                Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли и интернет страници Републичког педагошког завода.

VII

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли органа достави Комисији оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-          увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине,

-          родни лист,

-          увјерења о општој здравственој способности,

-          увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци  или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

-          радну књижицу.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фотокопије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

                Јавни конкурс ће бити објављен у дневним новинама „Независне новине“ и на интернет страници Републичког педагошког завода.

 

                Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Независне новине“.

 

Број: 07/2.01/01-614-466/23                                                                                    Директор

Датум: 30.10.2023. године                                                                              Слађана Танасић                                                                                

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica