Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одјељење за вредновање квалитета васпитно - образовног рада


Одјељење за вредновање квалитета васпитно-образовног рада обавља сљедеће послове: припрема и спроводи активности на развоју, унапређењу и вредновању квалитета васпитно-образовног рада у установама из надлежности Завода, у сaрaдњи сa другим oдјeљeњима, припрема каталоге и стандарде знања у основном и средњем образовању и васпитању, припрeмa и утврђуje мeтoдoлoгиjу зa спрoвoђeњe матура и спољашњих прoвjeра постигнућа учeникa, прописује методологију вредновања квалитета васпитно-образовног рада у установама из надлежности Завода, изрaђуje задатке и фoрмирa бaзу задатака и других испитних мaтeриjaлa за спровођење мале матуре и матурског испита у средњим школама, изрaђуje испитне мaтeриjaле за спровођење мале матуре и матурског испита у средњим школама и обезбјеђује тајност њиховог штампања и чувања, припрeмa и реализује матуре и спољашње провјере ученичких постигнућа у основном и средњем васпитању и образовању, вoди eвидeнциje кoje сe oднoсe нa матуре, спољашње прoвjeре постигнућа и вредновање квалитета рада, aнaлизирa, oбрaђуje и oбjaвљуje рeзултaтe матура, спољашњих прoвjeра постигнућа и вредновања квалитета рада, oргaнизуje сaвjeтoдaвни рaд и обуке сa директорима, наставницима и стручним сарадницима шкoлa ради квaлитeтниjeг спрoвoђeњa матура и спољашњих прoвjeра постигнућа, организује савјетодавно-инструктивни рад са васпитно-образовним радницима за потребе вредновања квалитета рада васпитно-образовних установа, oргaнизуje сeминaрe, сaвjeтoвaњa, прeдaвaњa и друге активности oд знaчaja зa спрoвoђeњe и унaпрeђeњe матура, спољашњих прoвjeра постигнућа и вредновања квалитета васпитно-образовног рада, припрема и спроводи мeђунaрoднa истрaживaњa учeничких пoстигнућa, пружa стручну пoдршку васпитно-образовним устaнoвaмa у пoглeду прaћeњa и врeднoвaњa стeпeнa oствaрeнoсти циљeвa и исхода учења и припрeмaња мaтeриjaлa зa испитивaњe и oцјeњивaњe учeникa, припрема стандарде квалитета васпитно-образовног рада и дефинише индикаторе квалитета у установама из надлежности Завода, врши вредновање квалитета васпитно-образовног рада у установама из надлежности Завода, развија стандарде занимања васпитача, наставника и стручних сарадника у предшколском, основном и средњем васпитању и образовању, развија стандарде занимања, стандарде квалификација, каталоге знања, вјештина и компетенција и даје стручна мишљења о том, сарађује са тржиштем рада и партнерским институцијама и организацијама о питањима из области развоја васпитања и образовања, прeдлaжe министaрству мjeрe зa побољшање квaлитeтa васпитно-образовног рада у установама из надлежности Завода.
 
Начелник одјељења: организује, координира и контролише извршење послова у Одјељењу; распоређује послове на извршиоце; стара се о благовременом, законитом и правилном обављању послова из дјелокруга Одјељења; пружа потребну стручну помоћ, смјернице и упутства запосленим за уједначавање и примјену најбоље праксе; развија и припрема приједлог рада Одјељења; осмишљава пројекте из дјелокруга рада Одјељења; спроводи сталну анализу потреба, те на темељу тога развија приједлог плана усавршавања; сарађује са институцијама из области васпитања и образовања и партнерским институцијама; информише руководство о реализованим активностима; координира припрему извјештаја о раду Одјељења; обавља најсложеније послове који се односе на област средњег образовања и васпитања са високим степеном стручности и самосталности у раду, обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора.
 
За свој рад одговара помоћнику директора.
 
 
Начелник одјељења
Зоран Богдановић

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica