Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одлука број: 07/2.01/01-614-297-4/16


Број: 07/2.01/01-614-297-4/16
Датум: 24. јун 2016. године

На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 64. став 1. и члана 70. став 1. 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 39/14), доносим

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

I

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку горива, именоване Рјешењем број 07/2.01/01-614-88/16 од 09.02.2016. године, о додјели уговора понуђачу у поступку јавне набавке по Конкурентском захтјеву за достављање понуда број 07/2.01/01-614-297-1/16 од 06.06.2016. године.

II

Уговор о набавци и испоруци горива додјељује се понуђачу "Нестро петрол" a.д. Бања Лука, према условима из Тендерске документације/ Конкурентског захтјева и понуде понуђача број: 12579/16 од 22.06.2016. године на укупну понуђену вриједност од 10.324,33 КМ са ПДВ-ом (износ без ПДВ: 8,824,21 КМ, ПДВ 1.500,12 КМ).

III

Ова одлука ће се објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.

IV

Уз ову одлуку понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне набавке, доставиће се и обавјештење о резултатима поступка, као и Записник о прегледу и оцјени понуда, ау складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ.

Образложење

Одлуком број 07/2.01/01-614-297/16 од 03. јуна 2016. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке горива по Кункурентском захтјеву за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-5/16 објављено је на порталу јавних набавки 06. 06 2016. године.

Именована Комисија је имала задатак да проведе поступак јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.

Дана 24.06.2016. године у 14,30 часова Комисија је констатовала да су за набавку горива благовремено пристигле укупно 2 понуде и то од понуђача "Нестро Петрол" а.д. Бања Лука и G- Petrol d.o.o. Sarajevo. Понуду није доставио "Nešković" d.o.o. Бијељинa.

Комисија је извршила отварање понуда и сачинила записник са отварања понуда. Није било присутних представника понуђача. Након отварања и читања цијена понуда (са ПДВ као и понуђених попуста) Комисија је провјерила испуњеност квалификационих услова примљене понуде у складу са ТД/ Конкурентским захтјевом.

Након детаљног прегледа понуда, утврђено је да је понуђач "Нестро Петрол" Бања Лука доставио цијену за горивa БМБ 95 октава од 1,4444 КМ и за еуродизел од 1,3590 КМ, укупна цијена са попустом од 2% је 8.824,21 КМ без ПДВ, а са ПДВ 10.324,33 КМ. Понуђач G Petrol Sarajevo доставио је понуду цијене за БМБ 95 октава од 1,45299 КМ, а за еуродизел од 1,41026 КМ укупна цијена без ПДВ 9.252,15 КМ, а са ПДВ 10.825,00 КМ.

Понуде задовољавају квалификационе услове из члана 46. Закона (способност обављања професионалне дјелатности).

Комисија је сачинила и записник о прегледу и оцјени понуда, које је достављен понуђаччима у прилогу ове одлуке, и дала препоруку уговорном органу о доношењу одлуке о избору понуђача.

С обзиром да је "Нестро Петрол" а.д. Бања Лука доставио најповољнију понуду са нијнижом цијеном горива, да има бензијске пумпе у градовина у којима имају сједишта Подручне канцеларије Републичког педагошког завода, понуда је оцјењена као прихватљива и са најнижом цијеном од 8.824,21 КМ (без ПДВ) у складу је са планираним средстива за јавну набавку, те приједлогом Комисије за јавну набавку за прихватање понуде и сходно члану 70. Закона, донешена је одлука о избору понуде наведеног понуђача.

Поука о правном лијеку: Против обе одлуке понуђач има право да изјави жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу Републичком педагошком заводу Републике Српске.

Директор
Др Предраг Дамјановић

Овјерену и потписану одлуку можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica