Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одлука број: 07/2.01/01-614-258/3/16


Број: 07/2.01/01-614-258/3/16
Датум: 17. мај 2016. године

На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14) и члана 18. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу ("Службени гласник Републике Српске", број 73/12, 32/14 и 109/15), д о н о с и м

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

I

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку канцелатијског материјала и тонера, именоване Рјешењем број 07/2.01/01-614-88/16 од 09.02.2016. године, о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала и тонера у поступку јавне набавке по Конкурентском захтјеву за достављање понуда број 07/2.01/01-614-258/1/16 од 26.04.2016. године и изабрана је понуда понуђача Defter d.o.o. Sarajevo, као најповољнија понуда са најнижом цијеном.

II

Укупна цијена наведена у понуди из Образца за цијену понуде од 16.05.2016. године за канцеларијски материјал и тонере је 1.553,25 КМ без ПДВ.

II

Ова одлука ће се објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.

III

Уз ову одлуку понуђачу који је учествовао у предметном поступку јавне набавке, доставиће се и обавјештење о резултатима поступка, као и записник о прегледу и оцјени понуда, а у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком број 07/2.01/01-614-258/16 од 26.04. 2016. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке канцеларијског материјала и тонера по Кункурентском захтјеву за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-4-3-2/16 објављено је на порталу јавних набавки 26. 04. 2016. године.

Именована је Комисија са задатком да проведе поступак јавне набавке за набавку канцеларијског материјала и тонера, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.

Увидом у Записник комисије утврђено је да је 17.05.2016. године у 14,30 часова Комисија констатовала да је благовремено пристигло укупно 5 понуда и то: понуђача Драгичевић д.о.о. Бања Лука, понуђача Гатарић д.о.о. Дервента, понуђача ALF-OM д.о.о. Бања Лука, понуђача Примапром д.о.о. Бања Лука и Defter d.o.o. Sarajevo, а да понуде нису доставили Comesgrafika, Бања Лука, Кецком Бања Лука и Књижара Глас српски трговина Бања Лука.

Комисија је извршила отварање понуда и сачинила записник са отварања понуда. Није било присутних представника понуђача. Након отварања и читања цијена понуда (без ПДВ као и понуђених попуста) Комисија је приступила провјери испуњености квалификационих услова примљене понуде у складу са ТД/ Конкурентским захтјевом. Након детаљног прегледа понуде, констатовала је да понуде задовољавају квалификационе услове из члана 46. Закона (способност обављања професионалне дјелатности). У Записнику је констатовано да је понуђач Драгичевић д.о.о. Бања Лука доставио понуду за лот 1- канцеларијски материјал и лот два- тонери (замјенски тонер, други произвођач- нови тонер) у износу од 2.324,45 КМ. Понуђач није доставио цијену понуде за рециклиране тонере које је тражена у предмету набавке.

Понуђач Гатарић д.о.о. Дервента је доставио понуду цијена за лот 1 - канцеларијски материјал и лот-2 тонери у износу од 2.179,30 КМ. Понуђач Примапром д.о.о. Бања Лука је поставио понуду цијена за лот 1 – канцеларијски материјал и лот-2- тонере у износу од 2.582,20 КМ с попустом од 129,11 КМ, укупна цијена са попустом 2453,09 КМ за све ставке из Образва за цијену понуде. Понуда за папир А4 80 g/m2 еминенце/ фабриано је достављена за количину од 300 рисова ( у исправци образца количина је 218 рисова) те је у складу са количином укупна цијена 1.997,99 КМ. Понуђач ALF-OM д.о.о. Бања Лука доставио је понуду цијене за лот 2- тонери у износу од 309,00 КМ и то само за замјенске тонере (други произвођач - нови тонер), а за рециклирани тонер није доставио понуду цијене. Понуђач Defter d.o.o. Sarajevo је доставио понуду цијене за лот 1- канцеларијски материјал и лот 2.- тонери у укупном износу од 1.553,25КМ.

Понуде понуђача ALF-OM д.о.о. Бања Лука не задовољава квалификационе услове и није прихватљива будући да је понуђач доставио понуду цијена за лот 2 - тонери и то само за замјенске тонере, а није доставио понуду цијене за рецуклирани ронер.

Понуда Понуђача Драгичевић д.о.о. Бања Лука не задовољава услове за лот 2- тонери пошто није доставио тражену цијену за рециклирани тонер.

Понуде понуђача Гатарић д.о.о. Дервента, Примапром д.о.о. Бања Лука и Defter d.o.o. Sarajevo задовољавају квалификационе услове за оба лота, а понуда понуђача Драгичевић задовољава услове лота 1- канцеларијски материјал.

Након прегледа цијена понуде утврђено је да је понуда понуђача Defter d.o.o. Sarajevo најповољнија те је комисија дала препоруку да се понуда оваг понуђача изабере као најповољнија, са најнижом цијеном.

У складу је са планираним средствима за јавну набавку, те препоруком Комисије за јавну набавку, сходно члану 70. став 3. и 89. став 1. Закона о јавним набакама, одлучено је о избору наведеног понуђача, као најповољнијег за предметну набавку. Цијена понуде је 1.553,25 КМ без ПДВ-а, укупна цијена понуде са ПДВ-ом 1817,30 КМ.

Поука о правном лијеку: Против обе одлуке понуђач има право да изјави жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу Републичком педагошком заводу Републике Српске.

Директор
Др Предраг Дамјановић

Овјерену и потписану одлуку можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica