Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Рјешење број: 07/2.01/01-614-198-3/16


Број: 07/2.01/01-614-198-3/16
Датум: 08. април 2016. године
 
На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 69. став 2. тачка a) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 18. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу („Службени гласник Републике Српске“, број 73/12, 32/14 и 109/15), доносим
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о поништењу поступка јавне набавке сервисирања и одржавања службених моторних возила
 
Поништава се поступак јавне набавке сервисирања и одржавања службених моторних возила покренут Одлуком број 07/2.01/01-614-198/16 од 23. март 2016. године, у поступку Директног споразума за достављање понуда број 07/2.01/01-614-198-1/16 од 23.03.2016. године.
Поново покренути поступак јавне набавке сервисирања и одржавања службених моторних возила.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Одлуком број 07/2.01/01-614-198/16 од 23. марта 2016. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке сервисирања и одржавања службених моторних возила у поступку  Директног споразума.
Позив за достављање понуде сервисирања и одржавања службених моторних возила у поступку Директног споразума достављен је „MASTER AUTO Бања Лука, «DUKIĆ KOMERC“ Бања Лука и Аутосервис „РУЧНОВ“ Бања Лука.
Нико од понуђача није у одређеном року до 08.04.2016. године, до 14 часова доставио понуду сервисирања и одржавања  службених моторних возила.
Комисија за јавне набавке је предлажила уговорном органу да у складу са чланом 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама  поништи поступак јавне набавке сервисирања и одржавања службених моторних возила, пошто ни једна понуда није достављена у одређеном крајњем року.
У складу са приједлогом комисије и чланом 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука: Против овог рјешења није дозвољена посебна жалба.
 
Директор
Др Предраг Дамјановић
 
 

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica