+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Рјешење број: 07/2.01/01-614-170-4/16

Број: 07/2.01/01-614-170-4/16
Датум: 31. март 2016. године
 
На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 18. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу („Службени гласник Републике Српске“, број 73/12, 32/14 и 109/15), доносим
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о поништењу поступка јавне набавке робе за кухињу и санитара
 
Поништава се поступак јавне набавке робе за кухињу и санитара покренут Одлуком број 07/2.01/01-614-170/16 од 10.03.2016. године, у поступку Конкурентског захтјева за достављање понуда број 07/2.01/01-614-170-1/16.
Ово рјешење објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.
По правоснажности Рјешења поново покренути поступак јавне набавке робе за кухињу и санитара.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Одлуком број 07/2.01/01-614-170/16 од 10. марта 2016. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке робе за кухињу и санитара у поступку  Кункурентског захтјева за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-1-3-1/16 објављено је на порталу јавних набавки од 11.03.2016. године.
Рјешењем број 07/2.01/01-614-88/16 од 09.02.2016. године именована је Комисија са задатком да проведе поступак јавне набавке робе за кухињу и санитара, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.
У поступку оцјене понуде Комисија је прегледала понуде понуђача „Биромарк“ Бања Лука и „Примапром“ Бања Лука. У складу са Записником од 28.03.2016. године Комисија је предложола да се од понуђача у складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама затражи образложење понуде у погледу ставки  за кафу, да ли се понуђена цијена односи на све три врсте кафе, за  тоалетни попир и убруса за руке колико има комада у пакету за који је понуђена цијена.
Понуђач „Примапром“ Бања Лука  је доставио образложење понуде и то: да се понуђена цијена кафе односи на Ом кафу, да је у Образцу понудакафа  мљевена: гранд голд, ом и нес“ наведена у ставци један, да се ради о различитим врстама кафе и да их треба раздвојити у три  различите ставке. Понуђач у појашњењу није навео цијену за Нес кафу. За остала два артикла тоалетни папир (рефлекс и виолета) је навео да  једно паковање садржи 8 комада тоалет попира, а за  убрусе за руке (виолета и хоме х 2) једно паковање садржи 2 комада убруса за руке.
Понуђач  Биромарк Бања Лука је доставио образложење цијене  понуде  и то:  за тоалетни попир да садржи 24/1, (24 ролне у једном поковању по 100 листића), за убрус за руке у ролни 1/1  (тежина ролне 530 гр, дужина 67 м, 440 листа) и  да се понуђена  цијена кафе  односи на  кафу Ом 500 и Нес 125 грама.
Комисија сматра да и поред образложења понуда за тражене ставке није могуће извршити избор понуђача са најнижом цијеном збор тога што није у Образцу за цијену понуде наведена количина нити је понуђач Примапром навео количину за понуђене артикле и није образложио цијену за Нес кафу. Понуђач Биромарк је навео количину у Образцу за цијену понуде  али његова понуда је неприхватљива у погледу висине цијене.
Комисија предлаже Уговорном органу да поништи поступак јавне набавке робе за кухињу и санитара и да у поновном поступку у Образцу за цијену понуде  наведе количину и да сваки артикл одвоји појединачно по врсти пошто се ради о различитим цијенама, како би комисија могла изабрати понуђача у складу са најнижом цијеном понуде.
У складу са приједлогом комисије и чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може се  изјавити жалба КРЖ путем уговорног органа у року од 10 (дана) дана од дана пријема овог рјешења.
 
Директор
Др Предраг Дамјановић
 
 

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније