Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Рјешење број: 07/2.01/01-614-170-4/16


Број: 07/2.01/01-614-170-4/16
Датум: 31. март 2016. године
 
На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 18. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу („Службени гласник Републике Српске“, број 73/12, 32/14 и 109/15), доносим
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о поништењу поступка јавне набавке робе за кухињу и санитара
 
Поништава се поступак јавне набавке робе за кухињу и санитара покренут Одлуком број 07/2.01/01-614-170/16 од 10.03.2016. године, у поступку Конкурентског захтјева за достављање понуда број 07/2.01/01-614-170-1/16.
Ово рјешење објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.
По правоснажности Рјешења поново покренути поступак јавне набавке робе за кухињу и санитара.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Одлуком број 07/2.01/01-614-170/16 од 10. марта 2016. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке робе за кухињу и санитара у поступку  Кункурентског захтјева за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-1-3-1/16 објављено је на порталу јавних набавки од 11.03.2016. године.
Рјешењем број 07/2.01/01-614-88/16 од 09.02.2016. године именована је Комисија са задатком да проведе поступак јавне набавке робе за кухињу и санитара, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.
У поступку оцјене понуде Комисија је прегледала понуде понуђача „Биромарк“ Бања Лука и „Примапром“ Бања Лука. У складу са Записником од 28.03.2016. године Комисија је предложола да се од понуђача у складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама затражи образложење понуде у погледу ставки  за кафу, да ли се понуђена цијена односи на све три врсте кафе, за  тоалетни попир и убруса за руке колико има комада у пакету за који је понуђена цијена.
Понуђач „Примапром“ Бања Лука  је доставио образложење понуде и то: да се понуђена цијена кафе односи на Ом кафу, да је у Образцу понудакафа  мљевена: гранд голд, ом и нес“ наведена у ставци један, да се ради о различитим врстама кафе и да их треба раздвојити у три  различите ставке. Понуђач у појашњењу није навео цијену за Нес кафу. За остала два артикла тоалетни папир (рефлекс и виолета) је навео да  једно паковање садржи 8 комада тоалет попира, а за  убрусе за руке (виолета и хоме х 2) једно паковање садржи 2 комада убруса за руке.
Понуђач  Биромарк Бања Лука је доставио образложење цијене  понуде  и то:  за тоалетни попир да садржи 24/1, (24 ролне у једном поковању по 100 листића), за убрус за руке у ролни 1/1  (тежина ролне 530 гр, дужина 67 м, 440 листа) и  да се понуђена  цијена кафе  односи на  кафу Ом 500 и Нес 125 грама.
Комисија сматра да и поред образложења понуда за тражене ставке није могуће извршити избор понуђача са најнижом цијеном збор тога што није у Образцу за цијену понуде наведена количина нити је понуђач Примапром навео количину за понуђене артикле и није образложио цијену за Нес кафу. Понуђач Биромарк је навео количину у Образцу за цијену понуде  али његова понуда је неприхватљива у погледу висине цијене.
Комисија предлаже Уговорном органу да поништи поступак јавне набавке робе за кухињу и санитара и да у поновном поступку у Образцу за цијену понуде  наведе количину и да сваки артикл одвоји појединачно по врсти пошто се ради о различитим цијенама, како би комисија могла изабрати понуђача у складу са најнижом цијеном понуде.
У складу са приједлогом комисије и чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може се  изјавити жалба КРЖ путем уговорног органа у року од 10 (дана) дана од дана пријема овог рјешења.
 
Директор
Др Предраг Дамјановић
 
 

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica