Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одлука број: 07/2.01/01-614-142-12/15


Број: 07/2.01/01-614-142-12/15
Датум: 15. јун 2015. године
 
На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12 и 121/12), члана 64. став 1. и члана 70. став 1. 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине  („Службени гласник БиХ“, број 39/14),  д о н о с и м
 
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
I
Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку горива, именоване Рјешењем број 07/2.01/01-614-110/15 од 23.02.2015. године, о додјели уговора понуђачу у поступку јавне набавке по Конкурентском захтјеву за достављање понуда број 07/2.01/01-614-142-9/15 од 21.05.2015. године. 
 
II
Уговор о набавци и испоруци горива додјељује се понуђачу  „Nestro Petrol“ a.d. Бања Лука, према условима из Тендерске документације/ Конкурентског захтјева и Понуде понуђача број: 700/15 od 15.06.2015. године на укупну понуђену вриједност од  12.432,14 КМ са ПДВ-ом  (износ без ПДВ: 10.616,36 КМ, ПДВ 1.804,78 КМ).
 
III
Ова одлука ће се објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.
 
IV
Уз ову одлуку понуђачу који  је учествовао у предметном поступку јавне набавке, доставиће се и обавјештење о резултатима поступка, као и записник о прегледу и оцјени понуда, ау складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Одлуком број 07/2.01/01-614-142-8/15 од 20. маја 2015. године Републички педагошки завод покренуо је поновно поступак јавне набавке горива по  Кункурентском захтјеву за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-6-3-3/15 објављено је на порталу јавних набавки 21. маја 2015. године.
Рјешењем број 07/2.01/01-614-110/15 од 23.02.2015. године именована је Комисија са задатком да проведе поступак јавне набавке горива, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.
Дана 15.06.2015. године у 14,30 часова Комисија је констатовала да је благовремено пристигла укупно 1 понуда и то:
1. Nestro Petrol а.d. Banja Luka
Понуде нису доставили:
1. Petrol BH OIL Compony Sarajevo,
2. „Nešković“ d.o.o. Bijeljina.
Комисија је извршила отварање понуде и сачинила записник са отварања понуде. Није било присутних представника понуђача. Након отварања и читања цијена понуда (са ПДВ као и понуђених попуста) Комисија је приступила провјери испуњености квалификационих услова примљене понуде у складу са ТД/ Конкурентским захтјевом.
Након детаљног прегледа понуде, констатовано је сљедеће:
Понуда задовољава квалификационе услове из члана 46. Закона (способност обављања професионалне дјелатности).
Комисија је сачинила и записник о прегледу и оцјени понуде, који се доставља понуђачу у прилогу ове одлуке, припремила извјештај о раду и дала препоруку уговорном органу о доношењу одлуке о избору  понуђача.
С обзиром да је понуду доставио понуђач Nestro Petrol“ а.д. Бања Лука који има бензијске пумпе у свим градовима у којима имају сједишта Подручнe канцелариje Републичког педагошког завода, понуда Nestro Petrol“ оцијењена је као прихватљива и са цијеном од 10.616,36 КМ у складу је са планираним средстима за јавну набавку, те Комисија за јавну набавку предлаже прихватање понуде, те сходно члану 70. и 89. став 3. Закона о јавним набакама, доношење одлуке о избору понуде наведеног понуђача, као јединог за предметну набавку. Цијена понуде је   10.616,36 КМ  без ПДВ-а, укупна цијена понуде са ПДВ-ом 12.421,14 КМ.
Имајући у виду напријед наведено, прихваћена је препорука Комисије, те је донесена одлука као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против обе одлуке понуђач има право да изјави жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу  Републичком педагошком заводу Републике Српске.
 
Директор
Др Предраг Дамјановић
 
Овјерену и потписану одлуку можете да преузети овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica