Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одлука број: 07/2.01/01-614-142-4/15


Број: 07/2.01/01-614-142-4/15
Датум: 24. март 2015. године
 
На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12 и 121/12), члана 64. став 1. и члана 70. Став 1. 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине  („Службени гласник БиХ“, број 39/14),  д о н о с и м
 
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
I
Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку горива, именоване Рјешењем број 07/2.01/01-614-110/15 од 23.02.2015. године, о додјели уговора најбоље оцјењеном понуђачу у поступку јавне набавке по Конкурентском  захтјеву за достављање понуда број 07/2.01/01-614-142-1/15. од 06.03.2015. године. 
 
II
Уговор о набавци и испоруци горива додјељује се најповољнијем понуђачу  „Nestro Petrol“ a.d. Бања Лука, према условима из Тендерске документације/ Конкурентског захтјева и Понуде понуђача број: 02-3660/15 od 21.03.2015. године на укупну понуђену вриједност од  11.657,08 КМ са ПДВ-ом  (износ без ПДВ: 9.963,32 КМ, ПДВ 1.693,76 КМ).
 
III
Ова одлука ће се објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.
 
IV
Уз ову одлуку понуђачима који  су учествовали у предметном поступку јавне набавке, доставиће се и обавјештење о резултатима поступка, као и записник о прегледу и оцјени понуда, ау складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Одлуком број 07/2.01/01-614-142/15 од 06. марта 2015. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке горива по Кункурентском захтјеву за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-2-3-2/15 објављено је на порталу јавних набавки 06. марта 2015. године.
 
Рјешењем број 07/2.01/01-614-110/15 од 23.02.2015. године именована је Комисија са задатком да проведе поступак јавне набавке горива, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку   уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.
 
Дана 24.03.2015. године у 14 часова Комисија је констатовала да су благовремено пристигле укупно 3 понуде и то:
1. Petrol BH OIL Compony Sarajevo,
2. Nestro Petrol а.d.  Banja Luka
3. Nešković“ d.o.o. Bijeljina.
 
Комисија је извршила отварање истих и сачинила записник са отварања понуда. Није било присутних представника понуђача. Након отварања и читања цијена понуда (са ПДВ као и понуђених попуста) Комисија је приступила провјери испуњености квалификационих услова примљених понуда у складу са ТД/ Конкурентским захтјевом.
Након детаљног прегледа понуда, констатовано је сљедеће:
Понуде задовољавају квалификационе услове из члана 46 Закона (способност обављања професионалне дјелатности).
ПонуђачNešković“ d.o.o. Bijeljina није доставио тражени доказ - листу продајних локација  која је саставни дио описа предмета  набавке, те је на основу члана 68. став 4. тачка и) Закона о јавним набавкама његова  понуда одбачена. Поред тога Комисија је на основу локација наведених на меморандуму понуде утврдила да наведени продајни објекти не покривају регију сарајевско-романиску и херцеговачку, а РПЗ обавља активност на тој регији  и има Подручну канцеларију у Фочи.
Комисија је сачинила и записник о прегледу и оцјени понуда, који се доставља понуђачима у прилогу ове одлуке, припремила извјештај о раду и дала препоруку уговорном органу о доношењу одлуке о избору најбољег понуђача.
Понуђач Petrol BH OIL Compony Sarajevo  доставио је, у предметном поступку јавне набавке, прихватљиву понуду у складу са тендерском документацијом, у износу од 9.701,50 КМ без ПДВ-а, која је према критеријуму за избор понуде (најнижа цијена) оцијењена најповољнијом од свих прихватљивих понуда. Међутим, на основу Листе локација бензијских сервиса коју је доставио понуђач, Комисија је утврдила да наведени продајни објекти не покривају потребе Подручне канцеларије РПЗ у Фочи која посједује путничко возило, а имајућу у виду прописану дјелатност Републичког педагошког завода и његових Подручних канцеларија - стручно педагошки надзор над радом предшколских установа, основних и средњих школа и домова ученика изазвало би додатне трошкове путовања до најближе пумпе за гориво што би престављало више трошкова од 261,50 КМ која преставља разлику у цијени понуђача од другог понуђача Nestro Petrol“  Бања Лука.
С обзиром да понуђач Nestro Petrol“ а.д. Бања Лука има бензијске пумпе у свим градовима у којима имају сједишта  Подручнe канцелариje Републичког педагошког
завода, понуда Nestro Petrol“ оцијењена је као прихватљива и са цијеном од 9.963,32 КМ у складу је са планираним средстима за јавну набавку, те Комисија за јавну набавку предлаже прихватање понуде, те сходно члану 70. Закона, доношење одлуке о избору понуде наведеног понуђача, као најповољније за предметну набавку. Цијена понуде је 9.963,32 КМ  без ПДВ-а, укупна цијена понуде са ПДВ-ом 11.657,08 КМ.
Имајући у виду напријед наведено, прихваћена је препорука Комисије, те је донесена одлука као у диспозитиву.
 
Поука о правном лијеку: Против обе одлуке понуђач има право да изјави жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу  Републичком педагошком заводу Републике Српске.
 
Директор
Др Предраг Дамјановић
 
Овјерену и потписану одлуку можете да преузети овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica