Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Правилник о школском календару за школску 2014/2015. годину (ОСНОВНА ШКОЛА)


Untitled Document

На основу члана 45. став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 3. Јула 2014. године, министар просвјете и културе доноси

 

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.

ГОДИНУ

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се почетак и завршетак школске године, наставне године, трајање образовних периода и одмора, односно вријеме остваривања васпитно-образовног рада у основној школи, специјалној основној школи, музичкој школи и балетској школи (у даљем тексту: школа) за школску 2014/2015. годину.

 

Члан 2.

(1) Школска година почиње 1. септембра 2014. године и траје до 31. августа 2015. године.

(2) Настава и други облици васпитно-образовног рада у школи остварују се у току два полугодишта.

(3) Настава у првом полугодишту почиње у понедјељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се у петак, 26. децембра 2014. године.

(4) Настава у другом полугодишту почиње у понедјељак, 19. јануара 2015. године, а завршава се најкасније у петак, 19. јуна 2015. године, док се за ученике завршног разреда школе настава завршава најкасније у петак, 5. jуна 2015. године.

(5) У вријеме трајања наставне године школе реализују све активности у складу са наставним планом и програмом, годишњим програмом рада школе и важећим законским и подзаконским актима из области основног образовања.

 

Члан 3.

Васпитно-образовни рад за ученике у школи, по правилу, остварује се у 36 наставних седмица, односно 180 наставних дана, а за ученике завршног разреда школе остварује се у 34 наставне седмице, односно 170 наставних дана.

 

Члан 4.

(1) У току школске године ученици имају зимски, прољећни и љетни распуст.

(2) Зимски распуст почиње у понедјељак, 29. децембра 2014. године, а завршава се у петак, 16. јануара 2015. године.

(3) Прољећни распуст траје од понедјељка, 6. априла до петка, 10. априла 2015. године.

(4) Љетни распуст траје од завршетка наставе у школској 2014/2015. години до почетка наставе у школској 2015/2016. години.

 

Члан 5.

Школа у складу са Законом о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 43/07) не организује рад у дане који су прописани наведеним законом као нерадни дани.

 

Члан 6.

(1) Школа у складу са овим правилником доноси свој школски календар васпитно-образовног рада (у даљем тексту: школски календар) којим детаљно разрађује рад школе за школску 2014/2015. годину, који се односи на:

1) наставу,

2) ваннаставне активности и

3) друге активности које организује у складу са наставним планом и програмом, годишњим програмом рада школе и важећим законским и подзаконским актима из области основног образовања.

(2) Школским календаром школа ће, поред наведеног у ставу 1. овог члана, утврдити и вријеме подјеле ђачких књижица и свједочанстава, за оба полугодишта, као и вријеме организовања испита.

 

Члан 7.

Изузетно, уколико постоје оправдани разлози, школа ће затражити од Министарства одступања од утврђеног Школског календара за 2014/2015. годину.

 

Члан 8.

Табеларни преглед календара васпитно-образовног рада основне школе за школску 2014/2015. годину налази се у Прилогу 1, који чини саставни дио овог правилника.

 

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 

Број: 07.04/020-1577/14

3. јула 2014. године

Бања Лука

 

Министар,

Горан Мутабџија, с.р.

 

 

Правилник о школском календару зa школску 2014/2015. годину можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica