+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Правилник о школском календару за школску 2014/2015. годину (СРЕДЊА ШКОЛА)

Untitled Document

На основу члана 35. став 8. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), дана 17. јуна 2014. године, министар просвјете и културе доноси

 

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.

ГОДИНУ

 

Члан 1.

Овим правилником утврђује се вријеме остваривања васпитно-образовног рада у средњим школама (у даљем тексту: школа), као и вријеме и трајање школског распуста за ученике у школској 2014/2015. години.

 

Члан 2.

(1) Школска година почиње 1. септембра 2014. године и траје до 31. августа 2015. године.

(2) Настава у првом полугодишту почиње у понедјељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се у петак, 26. децембра 2014. године.

(3) Настава у другом полугодишту почиње у понедјељак, 19. јануара 2015. године.

(4) Настава у другом полугодишту завршава се:

1) за ученике IV разреда гимназије и вјерских школа у сриједу, 13. маја 2015. године,

2) за ученике I, II и III разреда гимназије и вјерских школа у сриједу, 10. јуна 2015. године,

3) за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања у средњим стручним и техничким школама настава се завршава у сриједу, 13. маја 2015. године,

4) за ученике I и II разреда трогодишњег и I, II и III разреда четворогодишњег образовања у средњим стручним и техничким школама настава се завршава у сриједу, 10. јуна 2015. године,

5) за ученике IV разреда умјетничких школа настава се завршава у сриједу, 20. маја 2015. године,

6) за ученике I, II и III разреда умјетничких школа настава се завршава у сриједу, 3. јуна 2015. године.

(5) Пројекат седмица у средњим стручним и техничким школама реализује се у складу са наставним планом и програмом.

(6) Током наставне године школе су дужне да реализују све активности у складу са Законом о средњем образовању и васпитању (у даљем тексту: Закон), годишњим програмом рада школе и наставним планом и програмом.

 

Члан 3.

(1) У току школске године ученици имају зимски, прољећни и љетни распуст.

(2) Зимски распуст почиње у понедјељак, 29. децембра 2014. године, а завршава се у петак, 16. јануара 2015. године.

(3) Прољећни распуст траје од понедјељка, 6. априла до петка, 10. априла 2015. године.

(4) Љетни распуст траје од завршетка наставе у школској 2014/2015. години до почетка наставе у школској 2015/2016. години.

 

Члан 4.

(1) Школа доноси школски календар васпитно-образовног рада (у даљем тексту: школски календар), којим се детаљно одређује распоред организовања рада школе:

1) настава,

2) ваннаставне активности и

3) друге активности, у складу са наставним планом и програмом, годишњим програмом рада школе и Законом.

(2) Школа може, у складу са годишњим програмом рада школе и школским календаром, наставну годину завршити и прије прописаног рока, под условом да је реализовала наставни план и програм у складу са Законом.

(3) Уколико има оправданих разлога за одступање од одредаба прописаних овим правилником, школа је дужна да претходно затражи сагласност Министарства просвјете и културе у складу са Законом.

 

Члан 5.

(1) Школа може, у складу са својим годишњим програмом рада школе и наставним планом и програмом, организовати излете, екскурзије и посјете, као ваннаставне активности.

(2) За облике ваннаставних активности школа треба да сачини посебан програм који ће као прилог бити у склопу годишњег програма рада школе.

(3) Дан за организовање школске славе има карактер радног ненаставног дана и школа га утврђује школским календаром.

 

Члан 6.

Директор школе одговоран је за:

1) праћење реализације школског календара и

2) усклађивање времена за реализацију наставног плана и програма.

 

Члан 7.

Табеларни преглед школског календара за школску 2014/2015. годину налази се у Прилогу 1. овог правилника, који је његов саставни дио.

 

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 

Број: 07.04/020-1439/14

17. јуна 2014. године

Бања Лука

 

Министар,

Горан Мутабџија, с.р.

 

Правилник о школском календару зa школску 2014/2015. годину можете да преузмете овдје.

Прилог број 1. можете да преузмете овдје.