Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Стручно упутство за провођење такмичења, школска 2013/14. година


Untitled Document

Број: 07/2.01/03-614-78-1/14

Датум: 14.02.2014. године

 

Стручно упутство

за провођење такмичења ученика основних и средњих школа Републике Српске школске 2013/14. године

 

1. Стручним упутством ближе се одређују ниво, организација и провођење такмичења ученика основних и средњих школа за школску 2013/14. годину.

 

2. Основне и средње школе на територији Републике Српске су дужне да се придржавају овог Стручног упутства.

 

3. Нивои и организатори такмичења  ученика основне школе за школску 2013/14. годину су:

 

- Школска такмичења, која организују и проводе школски активи наставника одређеног предмета.

- Општинска такмичења, која организују и проводе активи директора у сардњи са школом домаћином такмичења.

- Регионална такмичења, која организује и проводи  Републички педагошки завод и активи директора.

- Републичка такмичења, која организује Републички педагошки завод и републичко друштво наставника одређеног предмета уколико постоји.

- Државна такмичења, која организују и проводе стручна удружења из Републике Српске и Федерације Босне  и Херцеговине.

- Међународна такмичења. Сагласност на елаборат за међународна такмичења, балканијаде и олимпијаде, даје министар просвјете и културе Републике Српске.

 

4. Нивои и организатори такмичења ученика средње школе за школску 2013/14. годину су:

 

- Школска такмичења, која организују и проводе школски активи наставника одређеног предмета или струке.

- Регионална такмичења, која организује и проводи Републички педагошки завод, активи директора и подружнице друштава наставника одређеног предмета, уколико постоје.

- Републичка такмичења, која организује Републички педагошки завод и републичко друштво наставника одређеног предмета, уколико постоји.

- Државна такмичења, која организују и проводе стручна удружења из Републике Српске и Федерације Босне  и Херцеговине.

- Међународна такмичења. Сагласност на елаборат за међународна такмичења, балканијаде и олимпијаде, даје министар просвјете и културе Републике Српске.

 

5. Календаром такмичења ученка основних и средњих школа за школску 2013/14. годину утврђени су разреди, предмети и подручја из којих се такмиче ученици на поједином нивоу такмичења.

 

6. Учесници такмичења и број ученика-учесника такмичења

 

Ученици основних и средњих школа могу учествовати на такмичењима појединачно или  као чланови екипе. Један ученик се може такмичити, као појединац или члан екипе, у више дисциплина. Учествовање ученика на такмичењима је добровољно.

Ученици који су страни држављани, а пребивају и школују се у Републици Српској, имају право учествовања на школским, општинским, регионалним и републичким такмичењима под истим условима као и остали ученици.

Да би ученик учествовао на вишем нивоу такмичења, мора да учествује на претходном нивоу и да постигне одговарајући резултат и то:

 

- На општински ниво такмичења основне школе које имају до три одјељења једног разреда пријављују једног ученика, а остале школе два ученика,  уколико се актив директора не договори другачије (о чему писаним путем обавјештавају РПЗ).

Уколико на територији једне општине постоји само једна школа, ученици обезбеђују пласман на регионално такмичење на основу резултата постигнутих израдом задатака за општинско такмичење.

- На регионално такмичење основне школе пријављују првопласираног ученика на општинском такмичењу, а остале позива Републички педагошки завод у складу са постигнутим резултатима.

 

Листу такмичара објављује Републички педагошки завод у року од седам дана од дана пријема резултата општинских такмичења.

 

- На регионални ниво такмичења средње школе могу да пријаве до три ученика који су на школском такмичењу освојили 1-3. мјеста.

- У случајевима када се не организују регионална такмичења, ученици средње школе који су на школском такмичењу, из предмета или предметне области, освојили прво и друго мјесто биће позвани на републичко такмичење.

- Број екипа које учествују на екипном такмичењу се одређује према пропозицијама и у складу са системом такмичења.

- На републичко такмичење директно се пласирају ученици који су на регионалном такмичењу освојили прво мјесто, а остале позива Републички педагошки завод у складу са постигнутим резултатима.

- Републички педагошки завод ће објавити листу такмичара који се позивају на републичко такмичење најкасније до петка у седмици у којој прими резултате регионалних такмичења.

 

7. Обавезе наставника/ментора су:

 

- Брину за ученике за вријеме путовања и у току  такмичења;

- Учествују у раду такмичарских комисија;

- Учествују на предавањима и радионицама које се одржавају за вријеме такмичења у складу са програмом стручног усавршавања наставника;

 

8. У Програму сваког нивоа такмичења прописују се:

 

- вријеме почетка и завршетка рада ученика на рјешавању такмичарских задатака,

- распоред простора и опреме за такмичење,

- помоћна средства, опрема, прибор, инструменти и сл. којима се такмичари могу користити за вријеме рада,

- дежурни наставници за надзирање рада ученика,

- вријеме за арбитражу, након објаве прелиминарних резултата и прикупљених евентуалних приговора,

- рок у којем школа треба да изврши пријаву такмичара (Школа из које ученици, из било којих разлога, неће доћи на такмичење, дужна је о томе обавијестити школу домаћина такмичења.)

 

Одређене специфичности при организовању и провођењу такмичења биће регулисане додатним упутствима.

 

9. Такмичарске комисије за поједини ниво такмичења именује организатор такмичења на основу приједлога које могу доставити школе, стручна удружења и инспектори-просвјетни савјетници из Републичког педагошког завода.

 

10. Чланови такмичарских комисија, такмичари и наставници/ментори су дужни поштовати одредбе регуларности и упутства предсједника комисија, у супротном их предсједник комисије разрјешава дужности члана комисије или одстрањује са такмичења. Разрјешење члана комисије или одстрањење такмичара/ученика са такмичења се региструје у записнику и извјештају са проведеног такмичења.

 

11. Директори школа домаћина достављају Извјештај са резултатима такмичења проведеног у њиховој школи до 12.00 часова, првог уторка након проведеног такмичења, у електронској форми на адресу: pedagoski.zavod@rpz-rs.org и на адресу инспектора – просвјетног савјетника који је задужен за провођење тог такмичења.

 

Извјештај о проведеном такмичењу треба да садржи:

 

- Ранг листу такмичара (име и презиме ученика, односно списак чланова екипе, назив и мјесто школе, број освојених бодова и име и презиме наставника /ментора/ ученика);

- Број остварених бодова за сваког такмичара по задатку (само на адресу инспектора – просвјетног савјетника);

- Осврт на ток такмичења са списковима чланова комисија које су учествовале у раду током такмичења.

 

12. Трајање такмичења:

 

- На сваком нивоу такмичења из теоријских наставних дисциплина ученици раде тест, односно рјешавају задатке. Вријеме израде теста или задатака на Републичком такмичењу је до 180 минута, а на нижим нивоима до 120 минута.

- Такмичења у спорту, музичкој и ликовној умјетности, одвијају се према посебним правилима која утврђују представници школа које су укључене у та такмичења. Такмичарске комисије одређују посебно вријеме потребно за извођење експеримената, практичних радних операција и продукција, и презентација радова.

 

13. Такмичарски задаци

 

- Такмичарски задаци произилазе из наставних програма за основне и средње школе. Изузетак су тематска такмичења у одређеним предметима/дисциплинама.

- У задацима се може захтијевати и кључно знање из претходних разреда, способност примјене знања у новим ситуацијама, као и корелација са сродним предметима.

- За све разреде и све нивое такмичења тестови и задаци треба да омогуће максимално испољавање знања, способности и умијећа ученика, стечених реализацијом редовне и додатне наставе, те ваннаставним и индивидуалним радом.

- Тестове, односно задатке за школска такмичења припремају школски активи наставника.

- Тестове, односно задатке за општинска, регионална и републичка такмичења припрема  и обезбјеђује Републички педагошки завод и друштво наставника одређеног предмета уколико постоји.

- Задатке за општинско такмичење Републички педагошки завод електронским путем доставља предсједницима актива директора, до 12,00 часова у дану прије такмичења. За даљу дистрибуцију и тајност задатака одговорни су предсједници актива директора.

- Задатке за регионална такмичења, на дан такмичења, у школе доносе инспектори-просвјетни савјетници. Уколико то није изводљиво, директор школе домаћина или лице које овласти, преузима задатке за регионално такмичење у просторијама Завода, дан прије такмичења у запечаћеној коверти.

- Задатке за републичко такмичење на дан такмичења доноси надлежни инспектор-просвјетни савјетник.

- Уз такмичарске задатке на свим нивоима такмичења морају бити дата и рјешења, кључ бодовања ученичких радова и начин рангирања појединаца и екипа, учесника на такмичењу.

- На такмичењима ученици рјешавају такмичарске задатке писмено, усмено или извођењем експеримената или радних операција и умјетничким продукцијама, спортским надметањима, те презентацијама истраживачких радова.

- Такмичарске комисије за поједини ниво такмичења одговарају за тајност такмичарских задатака до почетка такмичења, као и за анонимност резултата свих такмичара/екипа, до објаве коначних резултата.

- Писани ученички радови са републичких такмичења се чувају до краја текуће школске године у Републичком педагошком заводу, а други радови, као макете, модели, порт-фолији, ликовни радови и сл., у школи/домаћину такмичења, након чега се предају школама из којих су ученици, гдје се награђени радови трајно чувају.

 

14. Приговори и жалбе

 

- На свим нивоима такмичења, по завршетку рада ученика, комисија за преглед радова преузима ученичке радове, а организатор је дужан да  изложи примјерак такмичарских задатака и рјешења у холу школе.

- Послије објављивања прелиминарних резултата, такмичар и његов ментор могу да уложе писмени приговор на задатак/е, уколико сматрају да неки задатак/ци није/су добро бодовани.

- Приговор се, у писменој форми, доставља такмичарској комисији/комисији за жалбе у року од 30 минута од  саопштења резултата.

- Комисија је дужна да размотри сваки приговор и  донесе одлуку коју записује на полеђини приговора и саопштава подносиоцу приговора, након завршеног рада комисије. Такмичар и његов ментор немају право на поновни приговор.

- Након уношења (могућих) измјена у бодовима, такмичарска комисија објављује коначну листу резултата одређеног нивоа такмичења.

 

15. Похвале, награде и признања

 

- Комисије су обавезне да изврше рангирање свих такмичара.

- Ранг листа се сачињава на основу броја освојених бодоватако да прво мјесто осваја ученик/ци који је остварио/ли највећи број бодова, и тако даље. Ако два или више такмичара имају исти број бодова, они дијеле освојено мјесто и добијају исте награде. Такмичар са сљедећим бројем бодоба заузима сљедеће мјесто. (нпр. уколико два такмичар дијеле I мјесто, такмичар са сљедећим резултатом је  II мјесто, затим III и тако по реду.)

- За освојено I, II и III мјесто на регионалном такмичењу ученици добијају диплому, а похвалу добијају ученици за освојено 4-6. мјеста.

- За освојено I, II и III мјесто на републичком такмичењу ученици основне и средње школе добијају диплому, а сви ученици добијају похвалу за учествовање на републичком такмичењу.

- На регионалном и републичком такмичењу ученик може доботи похвалу за оригинално рјешење задатка, неовисно о оствареном укупном резултату на такмичењу. Одлуку о томе једногласно доноси такмичарска комисија. Име ученика који је добио похвалу за оригинално рјешење задатка уноси се у извјештај о проведеном такмичењу, а његов рад се доставља инспектору-просвјетном савјетнику задуженом за организацију такмичења.

- Наставници-ментори ученика који су освојили прво мјесто на регионалном такмичењу и једно од прва три мјеста на републичком такмичењу, добијају признање за допринос у остваривању циљева такмичења.

- Захвалнице добијају школе домаћини регионалних и републичких такмичења и спонзори.

- Дипломе, признања и захвалнице, у име организатора, за школска и општинска такмичења потписује директори школе-домаћина такмичења и предсједник такмичарске комисије, а за регионална и републичка такмичења директор Републичког педагошког завода и предсједник такмичарске комисије.

- Дипломе и захвалнице за школско и општинско такмичење обезбјеђују школе домаћини школског и општинског такмичења.

- Дипломе, похвале, признања и захвалнице за регионално и републичко такмичење обезбјеђује Републички педагошки завод.

- Евиденцију о издатим дипломама, признањима, похвалама, захвалницама и документацију са регионалних и републичких такмичења води Републички педагошки завод.

- Извјештаји о проведеним такмичењима и постигнутим резултатима ученика, и стручне анализе, објављују се на сајту Републичког педагошког завода.

 

16. Средства за провођење школских, општинских и регионалних такмичења обезбјеђују школе-домаћини такмичења и локална заједница.

 

 

17. Средства за трошкове републичких, међудржавних такмичења, балканијада и олимпијада, обезбјеђује Министарство просвјете и културе Републике Српске.

 

18. Ово Стручно упутство ступа на снагу даном доношења.

 

Директор

Др Предраг Дамјановић

 

Стручно упутсво за провођење такмичења ученика основних и средњих школа Републике Српске школска 2013/14. година можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica