Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одјељење за правне, кадровске, финасијске и опште послове


Одјељење за правне, кадровске, опште и финансијске послове обавља сљедеће послове: праћење прописа из области образовања, анализа примјене и спроводивости важећих прописа у области образовања, припрема правних и стручних мишљења и упутства у погледу примјене закона и других прописа, организација општих и заједничких послова из области нормативно-правних послова у надлежности Завода, спровођење процедуре планирања набавки, спровођење поступка јавних набавки и извршавање у складу са Законом, организација рада архиве и административно-технички послови (курирски послови, одржавање чистоће) за потребе Завода, активности финансијског пословања Завода у складу са Законом, учешће у планирању финансијских и материјалних средстава за рад Завода, рад на припреми докумената за израду средњорочних и дугорочних финансијских планова према инструкцијама Министарства, планирање финансијских средстава и предузимање мјера за спровођење финансијског плана, вршење финансијске контроле у погледу испуњавања задатака и постизања дефинисаних циљева Завода, вршење контроле усклађености финансијских планова са класификацијом трошкова по економским кодовима за Завод, праћење стања средстава на рачунима и приједлог динамике утрошка средстава, организација и израда одговарајућих извјештаја по начелима тачности, ажурности и уредности, координација рада финансијске службе са надлежним одјељењем у Министарству просвјете и културе.
 
Начелник одјељења:организује, обједињује и усмјерава рад Одјељења, односно радника у њему, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Одјељења, распоређује послове на извршиоце, пружа неопходну стручну помоћ, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, обавља нормативне послове који се односе на израду интерних прописа из надлежности Завода и измјене прописа, припрема рјешења и одлуке из дјелокруга рада Завода, прати и проучава прописе којим се уређује рад Завода, обавља и друге послове које му повјери директор Завода.
 
За свој рад одговара директору.
 
 
Начелник одјељења
Весна Гајић

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica