Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одјељење за предшколско и основно васпитање и образовање


Одјељење за предшколско и основно васпитање и образовање обавља сљедеће послове: развија програме за предшколско васпитање и образовање, развија наставне планове и програме за основно васпитање и образовање, развија наставне планове и програме за дјецу и ученике са сметњама у развоју у предшколском и основном васпитању и образовању, израђује стручна упутства за примјену свих програма рада у предшколским установама и наставног плана и програма и проширених програма који се реализују у основној школи, врши педагошки савјетодавно-инструктивни и надзорни рад у предшколским установама, основним школама и установама за школовање ученика са сметњама у развоју; врши стручно-педагошки увид у општу организацију рада предшколских установа, рад директора, рад васпитача и стручних сарадника, врши стручно-педагошки увид у општу организацију рада основних школа, рад директора школа, наставника и стручних сарадника, обавља аналитичко-истраживачке послове у области предшколског и основног васпитања и образовања; обавља и друге послове на унапређењу квалитета предшколског и основног васпитања и образовања; спроводи активности на унапређењу школовања ученика с посебним васпитнообразовним потребама; учествује у праћењу, евалуацији и вредновању квалитета васпитно-образовног рада у предшколским установама и основним школама; даје стручна мишљења, по захтјеву Министарства просвјете и културе о реализацији пројеката које НВО и друге организације и институције желе реализовати у предшколским установама и основним школама, истраживањима које појединци, организације и институције желе реализовати у предшколским установама и основним школама, наставним средствима и дидактичким материјалима који ће се користити у васпитно-образовним установама, уџбеницима и приручницима који се користе или ће се користити у настави; обавља послове везане за професионални развој и стручно усавршавање васпитно-образовних радника у предшколским установама, основним школама и установама за школовање дјеце са сметњама у развоју, припрема и објављује стручну периодику за потребе дјеце, ученика и васпитно-образовних радника у предшколским установама, основним школама и установама за школовање ученика са сметњама у развоју, припрема и реализује пројекте везане за васпитно-образовну дјелатност предшколских установа и основних школа, израђује кaтaлoге и стaндaрде знaњa за основно васпитање и образовање, организује смотре и такмичења ученика у основној школи, развија моделе педагошке документације за предшколске установе и основне школе, сарађује са партнерским институцијама и организацијама о питањима из области развоја васпитања и образовања и учествује у процесу оцјењивања и предлаже оцјену за директоре основних школа.
 
Начелник одјељења: организује, координира и контролише извршење послова у Oдјељењу; распоређује послове на извршиоце; стара се о благовременом, законитом и правилном обављању послова из дјелокруга Oдјељења; пружа потребну стручну помоћ, смјернице и упутства запосленим за уједначавање и примјену најбоље праксе; развија и припрема приједлог рада Oдјељења; осмишљава пројекте из дјелокруга рада Oдјељења; спроводи сталну анализу потреба, те на темељу тога развија приједлог плана усавршавања; сарађује са институцијама из области васпитања и образовања и партнерским институцијама; информише руководство о реализованим активностима; координира припрему извјештаја о раду Одјељења; обавља најсложеније послове који се односе на област предшколског и основног васпитања и образовања са високим степеном стручности и самосталности у раду, обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора. За свој рад одговара помоћнику директора.
 
За свој рад одговара помоћнику директора.
 
 
Начелник одјељења
Доц. др Славко Драгосављевић

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica