+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Директор

Untitled Document

Директор Завода представља Завод, руководи његовим радом, брине о спровођењу закона и других прописа, доноси прописе о спровођењу кад је за то изричито законом овлашћен, надзире законитост, правовременост и ефективност рада државних службеника и намјештеника, брине о уредном и правилном коришћењу имовине и средстава за рад, брине о стручном и благовременом извршавању послова и задатака из надлежности Завода, предузима мјере о утврђивању одговорности за повреде радне обавезе утврђене законом, брине о законитој употреби средстава и налогодавац је за њихово коришћење у оквиру утврђеног буџета, одговоран је за коришћење финансијских и материјалних средстава и људских ресурса Завода. Директор Завода је дужан да се придржава налога и упутстава министра просвјете и културе (у даљем тексту: министар) и за свој рад одговара министру.

Директор Завода обавља најсложеније послове из дјелокруга Завода.

Директора завода именује и разрјешава Влада, у складу са Закoном, на период од пет година, уз могућност обнове мандата.

 

Директор, Др Предраг Дамјановић, p.damjanovic@rpz-rs.org.