Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одјељење за средње образовање и васпитање


Одјељење за средње образовање и васпитање обавља следеће послове: развија наставне планове и програме за средње образовање и васпитање (опште, стручно и умјетничко), израђује стручна упутства за реализацију наставног плана и програма и примјену осталих програма који се реализују у средњем образовању и васпитању, врши педагошки савјетодавно-инструктивни и надзорни рад у средњим школама (гимназијама, стручним школама, умјетничким школама и средњошколским центрима), установама за школовање ученика са сметњама у развоју и домовима ученика, врши стручно-педагошки увид у општу организацију рада средњих школа, установа за школовање ученика са сметњама у развоју, рад директора школа и установа, наставника и стручних сарадника, врши аналитичко-истраживачке послове у области средњег образовања и васпитања и друге послови који су у функцији унапређења образовно-васпитног рада, обавља активности на унапређењу школовања ученика с посебним васпитнообразовним потребама, учествује у процесу праћења, евалуације и вредновања квалитета образовно-васпитног рада у средњим школама, даје мишљења о реализацији програма рада у средњим школама и домовима ученика, даје стручна мишљења по захтјеву Министарства просвјете и културе о реализацији пројеката које НВО и друге организације и институције желе реализовати у средњим школама, истраживањима које појединци, организације и институције желе реализовати у средњим школама, наставним средствима и дидактичким материјалима који ће се користити у средњем образовању и васпитању, уџбеницима и приручницима који се користе или ће се користити у настави; обавља послове везане за професионални развој и стручно усавршавање образовно-васпитних радника у средњим школама и установама за школовање дјеце са сметњама у развоју, припрема и реализује пројекте везане за васпитно-образовну дјелатност средњих школа, израђује кaтaлoге и стaндaрде знaњa за средње образовање и васпитање, припрема и објављује стручну периодику за потребе ученика и васпитно-образовних радника у средњим школама и установама за школовање ученика са сметњама у развоју, организује и спроводи смотре и такмичења ученика средњих школа, развија моделе педагошке документације за средње школе, установе за школовање дјеце са сметњама у развоју и домове ученика, сарађује са тржиштем рада и партнерским институцијама и организацијама о питањима из области развоја васпитања и образовања, учествује у процесу оцјењивања и предлаже оцјену за директоре средњих школа.
 
Начелник одјељења: организује, координира и контролише извршење послова у Одјељењу; распоређује послове на извршиоце; стара се о благовременом, законитом и правилном обављању послова из дјелокруга Одјељења; пружа потребну стручну помоћ, смјернице и упутства запосленим за уједначавање и примјену најбоље праксе; развија и припрема приједлог рада Одјељења; осмишљава пројекте из дјелокруга рада Одјељења; спроводи сталну анализу потреба, те на темељу тога развија приједлог плана усавршавања; сарађује са институцијама из области васпитања и образовања и партнерским институцијама; информише руководство о реализованим активностима; координира припрему извјештаја о раду Одјељења; обавља најсложеније послове који се односе на област средњег образовања и васпитања са високим степеном стручности и самосталности у раду, обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора.
 
За свој рад одговара помоћнику директора.
 
 
Начелник одјељења
Милија Марјановић, m.marjanovic@rpz-rs.org.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica