Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Рјешење о поништењу поступка јавне набавке рачунара


Број: 07/2.01/01-614-174-3/17
Датум: 27. април 2017. године

На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 18. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу ("Службени гласник Републике Српске", број 73/12, 32/14 и 109/15), доносим

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о поништењу поступка јавне набавке рачунара

Поништава се поступак јавне набавке рачунара покренут Одлуком број 07/2.01/01-614-174/17 од 19.4.2017. године, у поступку Директног споразума за достављање понуда број 07/2.01/01-614-174-1/17 од 19.4.2017. године.

Поново покренути поступак јавне набавке рачунара.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком број 07/2.01/01-614-174/17 од 19.4.2017. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке рачунара у поступку Директног споразума.

Позив за достављање понуде за куповину рачунара у поступку Директног споразума достављен је "INFOCOM" Бања Лука, након провјере цијене на тржишту.

Понуђач није у одређеном року до 27.04.2017. године до 14 часова доставио понуду за набавку рачунара.

Комисија за јавне набавке је предлажила уговорном органу да у складу са чланом 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 39/14) поништи поступак јавне набавке рачунара, пошто понуда није достављена у одређеном крајњем року.

У складу са приједлогом комисије и чланом 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука: Против овог рјешења није дозвољена посебна жалба.

Директор
Др Предраг Дамјановић

Овјерено и потписано рјешење

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica