+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Одлука број: 07/2.01/01-614-297-4/16

Број: 07/2.01/01-614-297-4/16
Датум: 24. јун 2016. године

На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 64. став 1. и члана 70. став 1. 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 39/14), доносим

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

I

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку горива, именоване Рјешењем број 07/2.01/01-614-88/16 од 09.02.2016. године, о додјели уговора понуђачу у поступку јавне набавке по Конкурентском захтјеву за достављање понуда број 07/2.01/01-614-297-1/16 од 06.06.2016. године.

II

Уговор о набавци и испоруци горива додјељује се понуђачу "Нестро петрол" a.д. Бања Лука, према условима из Тендерске документације/ Конкурентског захтјева и понуде понуђача број: 12579/16 од 22.06.2016. године на укупну понуђену вриједност од 10.324,33 КМ са ПДВ-ом (износ без ПДВ: 8,824,21 КМ, ПДВ 1.500,12 КМ).

III

Ова одлука ће се објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.

IV

Уз ову одлуку понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне набавке, доставиће се и обавјештење о резултатима поступка, као и Записник о прегледу и оцјени понуда, ау складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ.

Образложење

Одлуком број 07/2.01/01-614-297/16 од 03. јуна 2016. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке горива по Кункурентском захтјеву за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-5/16 објављено је на порталу јавних набавки 06. 06 2016. године.

Именована Комисија је имала задатак да проведе поступак јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.

Дана 24.06.2016. године у 14,30 часова Комисија је констатовала да су за набавку горива благовремено пристигле укупно 2 понуде и то од понуђача "Нестро Петрол" а.д. Бања Лука и G- Petrol d.o.o. Sarajevo. Понуду није доставио "Nešković" d.o.o. Бијељинa.

Комисија је извршила отварање понуда и сачинила записник са отварања понуда. Није било присутних представника понуђача. Након отварања и читања цијена понуда (са ПДВ као и понуђених попуста) Комисија је провјерила испуњеност квалификационих услова примљене понуде у складу са ТД/ Конкурентским захтјевом.

Након детаљног прегледа понуда, утврђено је да је понуђач "Нестро Петрол" Бања Лука доставио цијену за горивa БМБ 95 октава од 1,4444 КМ и за еуродизел од 1,3590 КМ, укупна цијена са попустом од 2% је 8.824,21 КМ без ПДВ, а са ПДВ 10.324,33 КМ. Понуђач G Petrol Sarajevo доставио је понуду цијене за БМБ 95 октава од 1,45299 КМ, а за еуродизел од 1,41026 КМ укупна цијена без ПДВ 9.252,15 КМ, а са ПДВ 10.825,00 КМ.

Понуде задовољавају квалификационе услове из члана 46. Закона (способност обављања професионалне дјелатности).

Комисија је сачинила и записник о прегледу и оцјени понуда, које је достављен понуђаччима у прилогу ове одлуке, и дала препоруку уговорном органу о доношењу одлуке о избору понуђача.

С обзиром да је "Нестро Петрол" а.д. Бања Лука доставио најповољнију понуду са нијнижом цијеном горива, да има бензијске пумпе у градовина у којима имају сједишта Подручне канцеларије Републичког педагошког завода, понуда је оцјењена као прихватљива и са најнижом цијеном од 8.824,21 КМ (без ПДВ) у складу је са планираним средстива за јавну набавку, те приједлогом Комисије за јавну набавку за прихватање понуде и сходно члану 70. Закона, донешена је одлука о избору понуде наведеног понуђача.

Поука о правном лијеку: Против обе одлуке понуђач има право да изјави жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу Републичком педагошком заводу Републике Српске.

Директор
Др Предраг Дамјановић

Овјерену и потписану одлуку можете да преузмете овдје.


Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније