Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одлука број: 07/2.01/01-614-170-9/16


Број: 07/2.01/01-614-170-9/16
Датум: 19. мај 2016. године

На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) и члана 18. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу („Службени гласник Републике Српске“, број 73/12, 32/14 и 109/15), д о н о с и м

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

I

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку робе за кухињу и санитара, именоване Рјешењем број 07/2.01/01-614-88/16 од 09.02.2016. године, о избору најповољнијег понуђача за набавку робе за кухињи и санитара у поступку јавне набавке по Конкурентском захтјеву за достављање понуда број 07/2.01/01-614-170/7/16 од 25.04.2016. године и изабрана је понуда понуђача "Биромарк", Бања Лука, као најповољнија понуда са најнижом цијеном.

II

Укупна цијена наведена у понуди из Образца за цијену понуде од 12.05.2016. године за робу за кухињу и санитар је 150,58 КМ без ПДВ.

II

Ова одлука ће се објавити на интернет страници Републичког педагошког завода, истовремено са упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ.

III

Уз ову одлуку понуђачу који је учествовао у предметном поступку јавне набавке, доставиће се и обавјештење о резултатима поступка, као и Записник о прегледу и оцјени понуда, а у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком број 07/2.01/01-614-170-7/16 од 25.04. 2016. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке робе за кухињу и санитара по Кункурентском захтјеву за достављање понуда. Обавјештење о набавци број 3147-7-1-1-3-1/16 објављено је на порталу јавних набавки.

Именована је Комисија са задатком да проведе поступак јавне набавке за набавку робе за кухињу и санитара, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да препоруку уговорном органу за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке.

Дана 16.05.2016. године у 14,30 часова Комисија је констатовала да је благовремено пристигло укупно 2 понуде и то од понуђача "Примапром" Бања Лука и "Биромарк" Бања Лука.

Комисија је извршила отварање понуда и сачинила записник са отварања понуда. Није било присутних представника понуђача. Након отварања и читања цијена понуда (без ПДВ као и понуђених попуста) Комисија је провјерила испуњеност квалификационих услова за примљене понуде у складу са ТД/ Конкурентским захтјевом. Након детаљног прегледа понуда, Комисија је констатовала да понуде задовољавају квалификационе услове из члана 46. Закона (способност обављања професионалне дјелатности).

Комисија је сачинила Записник о прегледу и оцјени понуда. Увидом у Записник комисије констатовано је сљедеће:

  1. Понуђач "Биромарк" је доставио понуду за испоруку робе за кухињу и санитара према опису робе и количином са укупном цијеном од 150, 58 КМ, без ПДВ, укупна цијена са ПДВ износи 175,50 КМ.
  2. Понуђач "Примапром" Бања Лука је доставио понуду за испоруку робе за кухињу и санитара према опису робе са укупном цијеном од 148,33 Км без ПДВ , а 173,54 КМ са ПДВ. Пошто је постојала разлика између јединичне цијене и укупног износа ( детерџент за веш) извршена је исправка у складу са јединичним цијенама ( у складу са упутством из Образва за цијену понуде) тако да је укупна цијена понуде 163,85 КМ.

Од понуђача "Биромарк" је тражено појашњење цијене за кафу „NESCAFE“ пошто је понуђач у понуди назначио да цијена "NESCAFE" један кг износи 11,97 KM . Понуђач "Биромарк" је доставио појашњење да се у складу са Образцем за цијену понуде кафе "NESCAFE" цијена односи на паковање од 1 кг.

Након што је Комисија утврдила које су понуде прихватљиве, сачинила је ранг листу:

РБ Понуђач Цијена на јавном отварању без ПДВ Укупна цијена на јавном отварању са ПДВ
1. "Биромарк" Бања Лука 150,58 КМ 175,50 КМ
2. "Примапром" Бања Лука 163,85 КМ 191,70 КМ

На основи изложеног утврђено је да је понуда понуђача "Биромарк" Бања Лука најповољнија те је прихваћена препорука Комисије да се понуда оваг понуђача изабере као најповољнија, са најнижом цијеном.

У складу је са планираним средствима за јавну набавку, те препоруком Комисије за јавну набавку, сходно члану 70. став 3. и 89. став 1. Закона о јавним набакама, одлучено је о избору наведеног понуђача, као најповољнијег за предметну набавку. Цијена понуде је 1.50,58 КМ без ПДВ-а, укупна цијена понуде са ПДВ-ом 175,50 КМ.

Поука о правном лијеку: Против ове одлуке понуђач има право да изјави жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу Републичком педагошком заводу Републике Српске.

Директор
Др Предраг Дамјановић

Овјерену и потписану одлуку можете да преузмете овдје.

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Добри примјери различитих приступа у настави

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Предмети од
националног значаја

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica