+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Рјешење број: 07/2.01/01-614-198-3/16

Број: 07/2.01/01-614-198-3/16
Датум: 08. април 2016. године
 
На основу члана 86. став 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 69. став 2. тачка a) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 18. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу („Службени гласник Републике Српске“, број 73/12, 32/14 и 109/15), доносим
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о поништењу поступка јавне набавке сервисирања и одржавања службених моторних возила
 
Поништава се поступак јавне набавке сервисирања и одржавања службених моторних возила покренут Одлуком број 07/2.01/01-614-198/16 од 23. март 2016. године, у поступку Директног споразума за достављање понуда број 07/2.01/01-614-198-1/16 од 23.03.2016. године.
Поново покренути поступак јавне набавке сервисирања и одржавања службених моторних возила.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Одлуком број 07/2.01/01-614-198/16 од 23. марта 2016. године Републички педагошки завод покренуо је поступак јавне набавке сервисирања и одржавања службених моторних возила у поступку  Директног споразума.
Позив за достављање понуде сервисирања и одржавања службених моторних возила у поступку Директног споразума достављен је „MASTER AUTO Бања Лука, «DUKIĆ KOMERC“ Бања Лука и Аутосервис „РУЧНОВ“ Бања Лука.
Нико од понуђача није у одређеном року до 08.04.2016. године, до 14 часова доставио понуду сервисирања и одржавања  службених моторних возила.
Комисија за јавне набавке је предлажила уговорном органу да у складу са чланом 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама  поништи поступак јавне набавке сервисирања и одржавања службених моторних возила, пошто ни једна понуда није достављена у одређеном крајњем року.
У складу са приједлогом комисије и чланом 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука: Против овог рјешења није дозвољена посебна жалба.
 
Директор
Др Предраг Дамјановић
 
 

Е-Настава

Детаљније

Култура памћења

Детаљније

Корисни линкови

Корисни линкови

Детаљније