Републички педагошки завод Републике Српске

Милоша Обилића 39

78000 Бања Лука

Република Српска

Одјељење правних, кадровских, финасијских и општих послова


Одјељење правних, кадровских, финансијских и општих послова врши израду општих аката за које је надлежан Завод, израђује појединачне акте о правима и обавезама, води персонално-кадровску евиденцију, врши и друге послове из радних односа, врши организацију рада и канцеларијског пословања, врши финансијско-рачуноводствене послове, укључујући набавку средстава и опреме, израду буџетског захтјева Завода и све врсте финансијских и материјалних извјештаја, води књигу улазно-излазних фактура, врши плаћање по обавезама и врши ликвидатуру свих пословних докумената, спроводи поступак јавних набавки.
 
Начелник Одјељења организује, обједињује и усмјерава рад Одјељења, односно радника у њему, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Одјељења, распоређује послове на извршиоце, пружа неопходну стручну помоћ, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, обавља нормативне послове који се односе на израду интерних прописа из надлежности Завода, као и измјене прописа, припрема рјешења и одлуке из дјелокруга рада Завода, прати и проучава прописе којима се уређује рад Завода, обавља и друге послове које му повјери директор Завода. За свој рад одговара директору.
Начелник одјељења
Славица Стојковић

Школски
календар

Календар за основну школу
Календар за средњу школу

Детаљније ikonica

Списак
уџбеника

Уџбеници за основну школу
Уџбеници за средњу стручну школу
Уџбеници за гимназију

Детаљније ikonica

Пројекти
међународни пројекти
и сарадња

Пројекат Читалићи
Изучавање о Холокаусту

Детаљније ikonica

Е-Настава

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученикеу од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Детаљније ikonica

Култура
памћења

Сајт Култура памћења је покренут у оквиру подухвата образовања и стручног усавршавања наставног кадра у Републици Српској

Детаљније ikonica

Корисни
линкови

Детаљније ikonica

Корисни
материјали

Детаљније ikonica