+387 (0)51 430 110 Милоша Обилића 39,
78000 Бања Лука, Република Српска

Обавјештење о Плану савјетовања у августу 2019. године

Више информација

ДАНАС И СУТРА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МАЛА МАТУРА

Више информација

РТРС и РПЗ припремају квиз

Више информација

Дамјановић у посјети Чешкoj

Више информација

Збирке задатака за провјеру ученичких постигнућа ученика петог разреда

Више информација

Мала матура у Републици Српској обавезна школске 2020/21. године

Више информација

Потребан јединствен буквар у свим земљама гдје живе Срби

Више информација

Школски календар

Школски календар

Детаљније

Списак уџбеника

Списак уџбеника

Детаљније

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Пројекти, међународни пројекти и сарадња

Детаљније

Обавјештења

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА

Датум: 01.02.2016. године
Број. 07/2.01/01-614-65/1/16
Датум: 28. јануар 2016. године
 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА
(Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ)
 
а) Назив уговорног органа:
Републички педагошки завод
Милоша Обилића 39
БАЊА ЛУКА
Фах: 051/430-100
www.rpz-rs.org
 
б) Опис предмета набавке и техничке спецификације:
1. Пружање услуга хотелског смјештаја - ноћење са доручком у једнокреветним и двокреветним собама у хотелима са минимално 3 (три) звијездице, за раднике Републичког педагошкох завода за вријеме рада на терену.
2. Набавка је планирана, редни број у плану набавки је 3/16 (услуге)
3. Врста уговора о јавној набавци: поступак набавке услуга из Анекса II дио Б
4. ЈРЈН ознака: 55110000-4 услуге хотелског смјештаја.
 
в) Период на који се закључује уговор
Уговор се закључује у трајању од једне године
 
г) Критериј за избор понуде
Уговор се додјељује понуђачу на основу критерија „најнижа цијена“ у складу са чланом 64. Закона.
 
д) Услови и захтјеви које понуђачи требају испунитиза
1. Да су регистровани за обављање услуга хотелског смјештаја чл. 46 Закона
Понуђач је дужан доставити сљедећи доказ:
Извод из судског регистра или изјава/потврда надлежног органа из које се види да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове набавке. Документи издати од надлежног органа морају бити оригинал или овјерене копије.
2. Да капацитет смјештаја није мањи од 25 соба и 50 лежаја.
3. Мјесто пружања услуга: Источно Сарајево, Бијељина, Фоча, Требиње, Вишеград, Пале, Невесиње, Зворник, Теслић, Приједор, Бања Лука и Добој.
4. Начин вршења услуга: Сукцесивно према потребама уговорног органа.
5. Плаћање преко Трезора, у складу са трезорским планом од 10 до 20 у мјесецу, за фактуре достављене до 10 у мјесецу.
 
ђ) Период важења понуде:
90 дана
Достављање алтернативне понуде није дозвољено.
 
е) Начин достављања понуде:
Пo објави овог јавног позива, сви заинтересовани привредни субјекти који пружају услуге хотелског смјештаја могу се пријавити на начин да доставе своје понуде за хотелски смјештај и то за: Источно Сарајево, Бијељину, Фочу, Требиње, Вишеград, Пале, Невесиње, Зворник, Теслић, Приједор, Бања Лука и  Добој.
Адреса на коју се понуда доставља:
Републички педагошки завод
Милоша Обилића 39
Бања Лука
ФАХ: 051/430-100
 
ж) Да ли  се уговор за услуге закључује за једнократно извршење одређене услуге или на период који не може бити дужи од три године:
Уговор ће се закључити на период од годину дана (смјештај за сваки град).
 
з) Крајњи рок за достављање понуда (датум мјесто и вријеме):
Понуде се достављају на протокол Републичког педагошког завода Републике Српске, Милоша Обилића број 39, 78000 Бањалука, до 29.02.2016. године до 14 часова.
Понуде запримљене након истека рока за достављање понуда се враћају неотворене понуђачима.
Понуде се предају у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено  Понуда за пружање услуга хотелског смјештаја“.
Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема понуда уколико, на основу достављених понуда, оцјени да су преговори неопходни.
 
и) Овај позив је објављен на web страници Републичког педагошког завода
 
ј) Контакт особа, број телефона и адреса електронске поште
Славица Стојковић
051/430-100
slavica.stojkovic@rpz-rs.org
 
Директор
Др Предраг Данјановић